نویسنده = رنجبرسرتختی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی انتقادی به اهداف و اغراضِ سیاسی در فرایند طراحی نقشه با نگاهی به ایران

دوره 16، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 227-246

10.22111/gdij.2018.4120

محمد رئوف حیدری فر؛ اقبال پاهکیده؛ اکبر رنجبرسرتختی