نویسنده = بیک محمدی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی جغرافیایی بر روند مهاجرت در استان خوزستان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 21-36

10.22111/gdij.2003.3812

حسن بیک محمدی؛ رضا مختاری ملک آبادی