نویسنده = امیرانتخابی، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. روند تبدیل روستا به شهر و پیامدهای آن در شهرستان تالش

دوره 5، شماره 10، پاییز 1386، صفحه 107-128

10.22111/gdij.2007.3663

محمدحسن ضیاء توانا؛ شهرام امیرانتخابی