نویسنده = الهقلی تبار نشلی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. الگوی فضایی شاخص‌های فقر اجتماعی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعه: شهر آمل

دوره 17، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 177-198

10.22111/gdij.2019.5036

عامر نیک پور؛ مرتضی رضازاده؛ فاطمه الهقلی تبار نشلی