نویسنده = شیبانی شاد، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطۀ بین سطح توقعات روستاییان و توسعۀ روستایی مطالعۀ موردی : روستاهای منطقۀ سیستان

دوره 15، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 143-162

10.22111/gdij.2017.3457

محمودرضا میرلطفی؛ سیدامیرمحمد علوی‌زاده؛ میثم بندانی؛ اعظم شیبانی شاد؛ معصومه کمان‌باز