نویسنده = عباس نوین پور، اسفندیار
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و توسعۀ پایدار آب زیرزمینی آبخوان دشت مهاباد

دوره 16، شماره 51، تابستان 1397، صفحه 219-240

10.22111/gdij.2018.3854

اسفندیار عباس نوین پور؛ فریبا صادقی اقدم