نویسنده = بهرامی، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر ژئومورفولوژی در نوع و تراکم پوشش گیاهی مخروط‌ افکنه‌های فشتنق- ‌سبزوار

دوره 16، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 193-210

10.22111/gdij.2018.4004

شهرام بهرامی؛ فرشته بیرامعلی؛ اسماعیل فیله کش؛ کاوه قهرمان