نویسنده = دوستکامیان، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی نواحی هم شیب تغییرات میانگین دمای سالانه ایران

دوره 15، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 149-162

10.22111/gdij.2017.3188

حسین عساکره؛ مهدی دوستکامیان