نویسنده = ابراهیم زاده، عیسی
تعداد مقالات: 4
4. پناهندگان اقلیمی چالش آینده تحولات منطقه ایی مطالعه موردی: خراسان جنوبی

دوره 15، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 1-18

10.22111/gdij.2017.3347

عیسی ابراهیم زاده؛ مرتضی اسمعیل نژاد