نویسنده = آبیار، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات مورفومتری پلایای میدان‌گل در دورۀ کواترنر

دوره 16، شماره 51، تابستان 1397، صفحه 141-158

10.22111/gdij.2018.3876

صمد فتوحی؛ حسین نگارش؛ رقیه آبیار