نویسنده = قادری، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پایداری توسعه در منطقۀ 22 تهران باروش جاپای اکولوژیکی

دوره 16، شماره 50، بهار 1397، صفحه 231-245

10.22111/gdij.2018.3575

فرهاد قادری؛ پریا اسدی؛ امین تمدنی؛ مرتضی عزیزی