نویسنده = سرحدی، نازنین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فعالیّت تکتونیکی بر مورفولوژی نیمرخ طولی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه پل‌رود (شمال ایران)

دوره 15، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 213-230

10.22111/gdij.2017.3369

مجتبی مهرپویان؛ محسن جامی؛ نازنین سرحدی؛ محسن پورکرمانی