نویسنده = حسین زاده، سیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل تکتونیک – ژئومورفولوژی حوضۀ رودخانۀ درونگر

دوره 15، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 163-188

10.22111/gdij.2017.3458

سعیده اعظم مابقی؛ سیدرضا حسین زاده