نویسنده = زبردست، لعبت
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات اجتماعی طرح‌های توسعه بر جوامع محلی مطالعۀ موردی: طرح احداث بندر چمخاله

دوره 17، شماره 56، پاییز 1398، صفحه 215-232

10.22111/gdij.2019.4888

رؤیا رمضانی کیاسج محله؛ محمد جواد امیری؛ لعبت زبردست