نویسنده = رحیمی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص‌های اجتماعی فضاهای سبز شهری از دیدگاه شهروندان نمونه موردی: ایرانشهر

دوره 13، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 19-42

10.22111/gdij.2015.2096

سعید ملکی؛ وحید رحیمی؛ ادریس نوری؛ داود حاتمی