نویسنده = جبل عاملی، فرخنده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر یارانه بر تقاضای آب خانگی شهر قم

دوره 13، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 29-48

10.22111/gdij.2015.2003

فرخنده جبل عاملی؛ یزدان گودرزی فراهانی