نویسنده = پورهاشمی، سیما
تعداد مقالات: 1
1. شاخص‌های اَرزیابی تکتونیک فعّال در برآورد وضعیت تکتونیکی در حوضه‌ی آبخیز حبله‌رود

دوره 13، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 161-184

10.22111/gdij.2015.2234

ابوالقاسم امیراحمدی؛ مجید ابراهیمی؛ سیما پورهاشمی