نویسنده = اکبری، مجید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت شاخص‌‌‌‌های توسعه در شهرستان‌‌‌‌‌‌‌‌های کرمانشاه با استفاده از تکنیک ادغام

دوره 17، شماره 56، پاییز 1398، صفحه 73-90

10.22111/gdij.2019.4885

براتعلی خاکپور؛ چنور محمدی؛ سیده‌‌‌‌الهام‌‌‌‌ داوری؛ مجید اکبری