نویسنده = جامی، محسن
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر فعالیّت تکتونیکی بر مورفولوژی نیمرخ طولی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه پل‌رود (شمال ایران)

دوره 15، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 213-230

10.22111/gdij.2017.3369

مجتبی مهرپویان؛ محسن جامی؛ نازنین سرحدی؛ محسن پورکرمانی


2. ارزیابی جنبایی گسل گوربند بر اساس شواهد ریخت زمین‌ساختی و نوزمین‌ساختی (شمال شرق تربت‌جام)

دوره 13، شماره 38، بهار 1394، صفحه 75-90

10.22111/gdij.2015.1931

محسن جامی؛ محمد مهدی خطیب؛ علی‌اصغر مریدی فریمانی؛ سیدحسین میرزینلی‌یزدی