نویسنده = زنگنه اسدی، محمد علی
تعداد مقالات: 2
1. پدیدارشناسی در ژئومورفولوژی

دوره 17، شماره 54، بهار 1398، صفحه 1-14

10.22111/gdij.2019.4336

لیلا سلگی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ عبرت محمدیان