نویسنده = ترکارانی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. رابطه‌ی حالات بارش با حالات دمای روزانه در ایران

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 81-94

10.22111/gdij.2014.1710

حسین عساکره؛ سعیده اشرفی؛ فاطمه ترکارانی