نویسنده = دیوسالار، اسداله
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کیفیت زندگی درشهرهای ساحلی با استفاده از مدل DEMATEL نمونۀ موردی: شهر ساحلی نور

دوره 16، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 211-226

10.22111/gdij.2018.4005

محمدرضا نقوی؛ اسداله دیوسالار؛ وحید ریاحی