نویسنده = عبادی‌جوکندان، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر توزیع فضایی- مکانی کاربری فضای سبز در منطقه سه شهری زاهدان

دوره 6، شماره 11، بهار 1387، صفحه 39-58

10.22111/gdij.2008.1615

عیسی ابراهیم‌زاده؛ اسماعیل عبادی‌جوکندان