نویسنده = شمسی پور، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بازسازی برف‌مرزهای آخرین دوره‌ی یخچالی با شواهد دورههای یخچالی در زاگرس شمال غربی (مطالعه موردی: تاقدیس قلاجه)

دوره 13، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 61-74

10.22111/gdij.2015.2005

علی اکبر شمسی پور؛ سجاد باقری سیدشکری؛ مریم جعفری اقدم؛ جبار سلیمی منش