نویسنده = قویدل رحیمی، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. برآورد و تحلیل زمانی آسایش اقلیمی شهر تبریز

دوره 11، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 173-182

10.22111/gdij.2013.1330

یوسف قویدل رحیمی؛ محمود احمدی