نویسنده = اسمعیل نژاد، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. پناهندگان اقلیمی چالش آینده تحولات منطقه ایی مطالعه موردی: خراسان جنوبی

دوره 15، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 1-18

10.22111/gdij.2017.3347

عیسی ابراهیم زاده؛ مرتضی اسمعیل نژاد


2. شناسایی امواج گرمایی ایران

دوره 11، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 39-54

10.22111/gdij.2013.1321

مرتضی اسمعیل نژاد؛ محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ سیدابوالفضل مسعودیان