نویسنده = افشار عمرانی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تأثیر تقاضای اجتماعی بر کاربری اراضی روستاهای شهرستان تنکابن

دوره 11، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 27-38

10.22111/gdij.2013.1320

غریب فاضل نیا؛ الهام افشار عمرانی