آسیب‌شناسی حریم کلان‌شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 کارشناس ارشد

3 کارشناسی ارشد

4 دانشجو

10.22111/gdij.2020.5157

چکیده

در عصر حاضر مهم‌ترین چالش شهر تهران موضوع حریم و اداره آن است. حریم کلان‌شهر تهران به دلیل گستردگی فضایی-کالبدی، با پیچیدگی‌ها و آسیب‌های بسیاری در ابعاد مختلف مدیریتی، زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روبرو می باشد. تداوم این آسیب‌ها نوعی ناپایداری را به همراه داشته است که این موضوع را به مسئله‌ای محلی و ملی تبدیل کرده است. لذا تحقق راهبرد صیانت و توسعه پایدار منوط به رفع چالش و آسیب‌های مذکور و برپایی مدیریت یکپارچه می‌باشد ، امری که می‌تواند به عنوان یک راهبرد اساسی مورد توجه مدیران و سیاست‌گذاران شهری قرار بگیرد.لذا، هدف از این مقاله بررسی آسیب‌های پیش روی حریم کلان‌شهر تهران می‌باشد. نوع تحقیق توصیفی -تحلیلی می‌باشد که برای تجزیه‌وتحلیل آسیب‌های یاد شده از تکنیک دیمتل فازی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که مؤلفه مدیریت و زیست‌محیطی جز مهم‌ترین آسیب‌ها در حریم کلان‌شهر تهران می باشند. همچنین نتایج حاصل از شاخص‌ها نشان می‌دهد که افزایش جمعیت شهرها و روستاهای واقع در پهنه حریم، تداوم سوداگری زمین، افزایش تخریب و دست‌اندازی به دره‌های طبیعی، رشد بی‌رویه سکونت‌گاه‌های خرد در اطراف شهر تهران و محدوده حریم و عدم مدیریت یکپارچه در ساماندهی سکونتگاه‌های اطراف کلان‌شهر تهران جز مهم‌ترین آسیب‌های پیش روی حریم کلان‌شهر تهران هستند.

عنوان مقاله [English]

Pathology of Tehran's metropolitan privacy

نویسندگان [English]

  • n s 1
  • s s 2
  • M B 3
  • a f 4
1 os
2 k
3 K
4 d