واکاوی توزیع فراوانی دمای رویه‎ی زمین ایران با داده‎های مودیس آکوا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد آب و هواشناسی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان

10.22111/gdij.2019.5057

چکیده

عوارض جغرافیایی گوناگون (دریاچه‎ها، شنزارها، پلایاها، جنگل‎ها و ...) ویژگی‎های دمایی (گرمای ویژه و رسانایی گرمایی) متفاوتی دارند. از این رو توزیع فراوانی دمای رویه‎ی زمین بر روی هر یک از این عوارض متفاوت است. از سوی دیگر تغییرات محیطی سبب تغییر دمای رویه‎ی زمین می‎شود. بنا بر این تغییرات محیطی مانند آب شدن یخ‎ها و برفپوش‎ها، خشکیدن دریاچه‎ها، جنگل‎زدایی، بیابان‎زایی و مانند آن می‎تواند توزیع فراوانی دمای رویه‎ی زمین را تغییر دهد. داده‎های مودیس به دلیل تفکیک مناسب زمانی و مکانی بررسی تغییرات توزیع فراوانی دمای رویه‎ی زمین را ممکن می‎سازد. پانزده سال داده‎های مودیس آکوا به کمک واکاوی مؤلفه‎ی اصلی بررسی شد. این بررسی نشان داد که توزیع فراوانی دمای رویه‎ی زمین در ایران تا اندازه‎ی زیادی وابسته به ارتفاع و پس از آن وابسته به عوارض جغرافیایی است. توزیع فراوانی دمای رویه‎ی زمین بر روی عوارض جغرافیایی مختلف متفاوت است. دریاچه‎ها، شبکه‎های رودخانه‎ای، کویرها، شنزارها، درختزارها، جنگل‎ها و کلان‎شهرها از جمله‎ی عوارض جغرافیایی هستند که بر توزیع فراوانی دمای رویه‎ی زمین اثر می‎گذارند. از این رو بررسی توزیع فراوانی دمای رویه‎ی زمین به شناسایی مرز جغرافیایی این پدیده‎ها کمک می‎کند. از سوی دیگر می‎توان تغییر قلمرو این پدیده‎ها را نیز در طی زمان ردگیری کرد و ابزار نوینی برای پایش تغییرات محیطی به دست آورد.

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Frequency Distribution of LST in Iran

نویسنده [English]

  • Seyed Abolfazl Masoodian
Department of Physical Geography, University of Isfahan, Isfahan, Iran