آینده‌پژوهی توسعه متوازن منقطه‌ای بر مبنای برنامه‌ریزی سناریو مبنا (مطالعه موردی: استان اردبیل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

برنامه‌ریزی بر مبنای سناریو در مواقعی به کار می‌رود که اجرا کنندگان قصد تدوین سیاست‌های عمومی در فضایی را دارند که نظم و الگوی مشخصی وجود ندارد. این روش به تصمیم‌سازان امکان می‌دهد تا طیفی از آینده‌های باور کردنی را ملاحظه کنند زیرا برای رسیدن به توسعه متعادل و همه‌جانبه در سطح مناطق نیاز به اطلاعات از تجربه گذشته و دانش درباره آینده می‌باشد. لذا این پژوهش با هدف آینده‌پژوهی توسعه متوازن منقطه‌ای بر مبنای برنامه‌ریزی سناریو مبنا انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت به دلیل رویکرد آینده‌پژوهی تحلیلی- اکتشافی است. رویکرد حاکم بر این تحقیق کمی- کیفی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش‌های اسنادی و میدانی گردآوری شد. عوامل تأثیرگذار بر توسعه منطقه‌ای از طریق پرسشنامه از تعداد 30 نفر از کارشناسان و متخصصین و نخبگان استان اردبیل به روش نمونه‌گیری هدفمند گردآوری گردید و سپس ماتریس آن تشکیل و برای تحلیل شاخص‌ها و معیارها از نرم افزارهای میک مک و سناریو ویزارد استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که از بین 51 عامل کلیدی، 13 عامل در توسعه منطقه‌ای استان اردبیل مؤثر می‌باشد. با تهیه سبد سناریو برای این عوامل، 41 وضعیت محتمل برای آنها شناسایی گردید و در مجموع دو سناریو قوی، 1841 سناریو ضعیف، 20 سناریو باورکردنی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional Balanced Development Future Studies Based on Scenario Planning (Case Study: Ardabil Province)

نویسنده [English]

  • bahram eimany
چکیده [English]

Scenario planning is used when the implementers intend to formulate public policies in a consistent manner. This method allows decision makers to consider a range of believable futures, because in order to achieve a balanced and comprehensive development at the regional level, information is needed from past experience and knowledge about the future. Therefore, this research was conducted with the aim of a balanced, gap-based development study based on baseline scenario planning. The present research is applied in terms of its purpose and in terms of its nature, due to the prospective analytical-exploratory futures approach. The prevailing approach to this research is quantitative-qualitative. The required information was collected using documentary and field methods. The factors influencing regional development through a questionnaire were collected from 30 experts, experts and elites of Ardebil province through purposeful sampling and then its matrix was formed and for analyzing the indices and criteria, Mick McAnalyst software and Wizard scenario were used. The results of the analysis show that among the 51 key factors, 13 factors in the regional development of Ardabil province are effective. By providing a portfolio of scenarios for these factors, 41 possible scenarios were identified for them. In total, two strong scenarios, 1841 poor scenarios, and 20 credible scenarios were obtained.


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1398