تحلیل نقشِ مدیریت مبتنی بر حکمروایی خوب در توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: دهستان فیلستان، شهرستان پاکدشت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of governance based on good governance in sustainable rural development(Case study: Filestan District, Pakdasht Township)

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Pazoki 1
  • Davood Sheikhi 2
  • Shirin Samadi Moghadam 3
1 Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, iran
2 Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Master of Geography and Rural Planning

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1398