بررسی تأثیر ادراک خطر سیلاب بر انجام رفتارهای پیشگیرانه از طریق مؤلفه دلبستگی به مکان (نمونه مورد مطالعه: شهر بابل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 گروه معماری، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of flood risk perception on preventive behaviors through the attachment to place component (Case Study: Babol city)

نویسندگان [English]

  • Leila Rahimi 1
  • Hadis Bordbar 1
  • ُSepideh Zeidi 1
  • Saber Sabouri 2
1 University of Tabriz
2 Architecture, Civil Engineering, University of Tabriz

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1398