تلفیق اصول رشد هوشمند و استراتژی توسعه میان افزا در شناسایی ظرفیت های کالبدی توسعه درونی شهر (مطالعه موردی: منطقه سه تبریز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2019.4673

عنوان مقاله [English]

Integrating of principles of smart growth and infill development strategy for identifying physical capacities for inner development of city (Case study: Region 3 of Tabriz)


مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1398