ارزیابی وضعیت مدیریت شهری کلانشهرها مبتنی بر شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری مورد مطالعه: کلانشهر تهران

10.22111/gdij.2018.3569

عنوان مقاله [English]

Metropolises Urban Management Assessment Based on Urban Good Governance Indexes; Case Study: Tehran Metropolis