ارزیابی نگرش ساکنان مناطق روستایی نسبت به گسترش خانه های دوم

10.22111/gdij.2018.3568

عنوان مقاله [English]

Rural residents’ opinions about second homes development