ارزیابی نقش مدیرت روستایی در پایداری روستاها: مطالعه موردی دهستان دستجرده (شهرستان طارم)

10.22111/gdij.2018.3567

عنوان مقاله [English]

Assess the role of rural management in Sustainability in rural areas Case Study: Dastjerdeh district (Tarom township)