بررسی شکل‌گیری و توسعه کوهریگ‌ها(مورد مطالعه: دشت ابراهیم آباد-مهریز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2018.3566

عنوان مقاله [English]

Geomorphological Study of formation and developments of Sand Ramps (Case study: Ebrahimabad Plain-Mehriz)