ارزیابی توانمندی‌های توسعه گردشگری کشاورزی و تعیین میزان پذیرش آن در جامعه هدف (کشاورزان و گردشگران) در شهرستان لنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2018.3565

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Agritourism Development Capabilities and Determinationof of Its Adoption in the Target Population (Farmers and Tourists) in Lenjan