رویکردی انتقادی به اهداف و اغراضِ سیاسی در فرایند طرّاحی نقشه با نگاهی به ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2018.3555

چکیده

     نقشه­ها به رسم معمول، باید بازتاب داده‌های طبیعی و انسانی و نیز یافته‌های کارتوگراف­ها از عوارض و پدیده­های روی زمین باشند؛ امّا درحقیقت چنین نبوده‌است و در برخی موارد همراه با این حقایق، اهداف و اغراض سیاسی، نظامی و ... دنبال می‌شود. جدایی ناپذیر بودن نقشه از زندگی انسان و نیز گستردگی و فراوانی کاربردِ آن، باعث شده است تا بسیاری از زوایای آشکار و پنهانِ آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. در کشور ایران با نگاهی گذرا، به این مسئله پی می­بریم که تعصّباتِ قومی و قومیّت­ها در طرّاحیِ نقشه­ها به عینه دیده می­شود و طّراحانِ نقشه، عامدانه در صددِ پر­رنگ­تر نشان دادنِ برتری و اکثریّتِ یک قوم در سرزمین ایران بوده­اند. در موردِ خلیج فارس ایران که یک موضوعِ فرا ملّی است؛ نزاعِ حاصل از اغراضِ سیاسیِ آن در سال­های اخیر در صدرِ اخبار و تنش­های سیاسی مابینِ ایران و کشورهایِ حاشیه­ی خلیجِ همیشه فارس بوده‌است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و اسنادی و با رویکردی انتقادی به اهداف و اغراض سیاسی در فرایند طراحی نقشه ها می پردازد.  یافته ها نشان می دهد که هر چند نقشه­ها از ابتدا، ساده و ابتدایی بودند و قاطبة آنها با هدف راهنمایی و نمایشِ عوارضِ زمین و به صورت کلّی مفید و مورد استفادة عموم است؛ امّا در گذرِ زمان، انواعِ گوناگونی از نقشه­ها ترسیم شد که طمعِ ثروت اندوزیِ کارتوگراف­ها، تعصّباتِ قومی، انعکاساتِ سیاسی و قدرتِ قدرتمندان بااهداف و اغراضِ سیاسی در آنها مشهود است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

- A Critical Study into political ambitions of Map Making Projections with a Glance on Iranian researcht

چکیده [English]

The maps, as usual, shoud reflect the natural and human data as well as the findings of the cartographers on the effects and phenomena on earth; but in reality they are not, and in some cases , accompanied by these facts, goals and objectives of political, military and … following. The inseparability of the map of human life, as well as the widespread use, have made the many hidden and hidden angles less worthy of consideration. In iran, with a quick look at this find that tribial bias and ethnicity are evident in the design of the maps, and the intentions of the plan have, in a more orchestrated way, been indicative of the superiority and majority of a nation on the land of iran. In the case of the Iranian Persian Gulf,which is a transnational issue. The controversy over its politicalmotivs has always been at the forefront of news and political tensions between iran and the gulf states. Although the maps were simple and simple from the beginning, and they were primarialy aimed at guiding and displaying the effects of the earth, and in general generally useful and used by the public, but over time, various types of maps were drawn that the greed for the wealth of cartography ethnic bias, political reflection and power of the powerful with their political goal and political prerequites are evident.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cartography
  • Map Making Projection
  • Power
  • political prerogatives