بررسی نقش فرایندهای ژئومورفولوژیک در ایجاد ژئومورفوسایت های منطقه‌ی حفاظت‌شده مانشت، بانکول و قلارنگ با روش پریرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2018.3554

چکیده

در این تحقیق با استفاده از روش پریرا به شناسایی و ارزیابی ژئومورفوسایت ها در منطقه حفاظت‌شده مانشت، بانکول و قلارنگ پرداخته شد. در این روش با استفاده از دو ارزش علمی و اکتسابی ارزش ژئومورفولوژیک ژئومورفوسایت های موردنظر شناسایی گردید و ارزش مدیریتی از دو ارزش محافظت و بهره‌برداری به دست آمد و از مجموع دو ارزش ژئومورفولوژی و مدیریتی امتیاز نهایی ارزش هر ژئومورفوسایت محاسبه گردید. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ژئومورفوسایت دره ارغوان دارای رتبه 1 ازنظر موقعیت رتبه ایی یا شاخص TV است ولی در رتبه‌بندی نهایی یا شاخص (RK) دارای جایگاه 6 می‌باشد. بالاترین امتیاز در بخش ژئومورفولوژیکی با 5/8 مربوط به دامنه‌های مانشت و قلارنگ و در بخش مدیریتی بالاترین امتیاز با 04/8 به ژئومورفوسایت دره ارغوان تعلق گرفت. دامنه‌های مانشت، بانکول و قلارنگ به دلیل تنوع اشکال زمین‌شناسی و ژئومورفولوژیکی جایگاه دوم را ازنظر موقعیت رتبه ایی یا شاخص TV به دست آورد، ازنظر شاخص‌های ارزش ژئومورفولوژی این ژئومورفوسایت دارای رتبه 1، شاخص‌های مدیریتی رتبه 3 و در رتبه‌بندی نهایی دارای جایگاه 5 می باشد. ازنظر موقعیت‌های رتبه ایی در جدول رتبه‌بندی حاصل از محاسبه شاخص‌ها (اصلی و فرعی) با عنوان رتبه‌بندی (RK)، ژئومورفوسایت ابدالان با مجموع امتیاز 35 بالاترین رتبه را در بین 6 ژئومورفوسایت منتخب در منطقه موردمطالعه به دست آورد. این در حالی است که دارای رتبه 6 و جایگاه آخر ازنظر موقعیت رتبه ایی یا شاخص TV بود. در پایان نتایج تحقیق نشان می‌دهد، مکان‌هایی باارزش پایین می‌توانند به‌عنوان مکان‌های ژئومورفیکی ارزشمند در ناحیه شناخته شوند و هدف از آن تأکید بر مکان‌یابی رتبه ایی در ارزیابی مکان‌های ژئومورفیکی، برآورد ارزش یا همسانی نسبی معیارها است که در تحقیقات قبلی موردبررسی قرار نگرفته بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Role of Geomorphologic processes in the Formation of geomorphosites of Manesht, Bankol and Qelarang protected areas using Perira method

چکیده [English]

In this research, the geomorphosites of the protected area of Manhest, Bangkok and Qelarang were studied using the Perira method. In this method, the geomorphologic value of geomorphosites was identified using scientific and additional values. Management value was derived from two values of Protection value and Use value and from the sum of the two values of geomorphology and management, the final value of each geomorphsites was obtained. For this reason, the principal indicator ‘geomorphological value’ includes the secondary indicators ‘scientific value’ and ‘additional values’. ‘Management value’, as second principal indicator, integrates the secondary indicators ‘use value’ and ‘protection value’. The sum of all indicators determines the total value of the Geomorphosite. The results of this research show that the Arghavan Geomorphsite ranked 1 in the TV index, but in the final ranking or index (RK) ranked 6. The highest score in the Geomorphological section (8.04) was attributed to the Mannesht and Qalarag and the highest weighting in the management section with a score of 4.0 was attributed to the Arghavan geomorphosite. In the ranking table derived from the calculation of the indexes (main and sub) with the title of ranking (RK), Abdallan geomorphosite with the total value of 35 was the highest value among the six selected geomorphosites in the studied area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geotourism
  • Geomorphosite
  • Pereira
  • Protedted area
  • Manesht