کلیدواژه‌ها = شواهد ژئومورفولوژیکی
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه و تحلیل تکتونیک – ژئومورفولوژی حوضۀ رودخانۀ درونگر

دوره 15، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 163-188

سعیده اعظم مابقی؛ سیدرضا حسین زاده