نویسنده = اکبر زهرایی
تعداد مقالات: 1
1. احتمال رخداد روزهای انباشت هوای سرد در چاله‌ی گاوخونی با استفاده از مدل زنجیره‌ی مارکف

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 171-132

تقی طاوسی؛ اکبر زهرایی؛ قدیر دل آرا