نویسنده = سیدابوالفضل مسعودیان
تعداد مقالات: 10
1. واکاوی تغییرات گردش‌های جوی عرض‌های میانه و پیوند آن با وردش‌های دمایی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398

10.22111/gdij.2019.4679

سید ابوالفضل مسعودیان؛ زهرا حجتی


2. تحلیل روند سامانه های بندالی نیمکره ی شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398

10.22111/gdij.2019.4678

داریوش رحیمی؛ فاطمه عابدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


3. تحلیل همدیدی- پویشی روزهای گرم فراگیر در ایران‌زمین

دوره 14، شماره 42، بهار 1395، صفحه 27-44

10.22111/gdij.2016.2342

حسین عساکره؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ حسن شادمان


4. رابطه بین الگوهای پیوند از دور و یخبندان‌های فراگیر ایران

دوره 13، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 175-194

10.22111/gdij.2015.2105

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


5. بررسی روند تعداد روزهای یخبندان ایران

دوره 13، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 49-60

10.22111/gdij.2015.2004

سیدابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند


6. تحلیل همدید الگوهای ضخامت بارش‌های سنگین ناحیه‌ی زاگرس جنوبی

دوره 12، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 15-28

10.22111/gdij.2015.1816

سید ابوالفضل مسعودیان؛ سکینه کارساز


7. شناسایی توده‌های هوای ایران به روش طبقه‌بندی همدید مکانی

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 1-18

10.22111/gdij.2014.1551

رامین بیدل؛ سیدابوالفضل مسعودیان


8. شناسایی امواج گرمایی ایران

دوره 11، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 39-54

10.22111/gdij.2013.1321

مرتضی اسمعیل نژاد؛ محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


9. تقویم دمای روزهنگام ایران

دوره 11، شماره 31، بهار 1392، صفحه 1-14

10.22111/gdij.2013.790

مجید منتظری؛ سید ابوالفضل مسعودیان


10. نواحی بارشی ایران

دوره 7، شماره 13، بهار 1388، صفحه 79-91

10.22111/gdij.2009.1230

سیدابوالفضل مسعودیان