اطلاعیه  

 

 نویسندگان محترم لازم است درصورتیکه مقاله شان دربررسی اولیه تایید و قابل داوری بود جهت هزینه داوری،  مبلغ یکصدهزارتومان به شماره حساب2177362604004 و کد شناسه 00103005000000051 نزد بانک ملی بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه سیستان و بلوچستان واریز و فیش مربوطه را نیز آپلود و ارسال نمایند. در غیر اینصورت مقاله در این مجله قابل بررسی و داوری نخواهد بود 

 

  **************************************************************

بر اساس قرارداد با شرکت سیناوب تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه سیستان و بلوچستان و مجله جغرافیا و توسعه قبل از ورود به فرآیند داوری، توسط نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب، همتایاب و سمیم نور کنترل می شود و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن علاوه بر نویسندگان به دانشگاه یا سازمان مربوطه آنها نیز ارسال و از طریق مراجع  قانونی پی‌گیری خواهد شد. 

 

duplichecker      همیاب               

 

*******************************************************************

  مجله جغرافیا و توسعه یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سویدانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر می شود. به منظور بهره برداری ملی و جهانی از آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است و چاپ مجله از سوی انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان پشتیبانی مالی می شود.

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 1-250 

5. چرایی تحقق‌پذیری ضعیف مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران پژوهشی برمبنای تحلیل محتوی

صفحه 115-136

10.22111/gdij.2019.5011

فاطمه عسکری‌بزایه؛ حسن افراخته؛ اصغر طهماسبی؛ فرهاد عزیزپور؛ داریوش فتح‌الله‌طالقانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی ویراستار ادبی نشریه
شاپا چاپی
1735-0735

بانک ها و نمایه نامه ها